Jabariyah

Jabariyah
Jabariyah berasal dari kata jabr yang artinya paksaan.
Aliran ini ditonjolkan pertama kali Jahm bin Safwan
(131 H), sekretaris Harits bin Suraih yang memberontak
pada Bani Umayyah di Khurasan.
Meskipun demikian sebelumnya sudah ada dalam umat
Islam yang membicarakan tentang hal ini seperti surat
sahabat Ibnu Abbas dan seorang tabi-in al-Hasan al-
Bashriy kepada penganut paham ini. 9
Pendapat-pendapat mereka :
- manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam
menentukan kehendak dan perbuatannya tetapi
dipaksa oleh Allah
- Iman cukup dalam hati saja walau tidak diikrarkan
dengan lisan

No comments

Powered by Blogger.